Skip to main content

Täckdikning

En dränerad jord ger mer

Det främsta målet med dränering av jordbruksmark i Sverige är att leda bort ett överskott av vatten. Med en väldränerad jord ökar möjligheten att skapa gynnsamma förutsättningar för växtodling samt att förlänga vegetationsperioden.

En dåligt dränerad mark kännetecknas av vattenmättnad vilket gör att luftutbytet mellan atmosfären och marken försvåras. Marken måste innehålla minst 10 % luft för att markandningen ska fungera. Syrebrist i samband med vårbruket leder till försämrad grobarhet och uppkomst. En dålig etablering leder i sin tur till att grödan har sämre konkurrenskraft mot ogräs och blir mer mottaglig för sjukdomar och skadegörare.

En av de viktigaste faktorerna för markens produktionsförmåga är att växterna har möjlighet till en bra rotutveckling. Vid låga syrehalter ökar koncentrationerna av tillväxthämmande ämnen i markvatten vilket kan leda till att rötterna dör. En dålig rottillväxt leder till ett sämre vatten- och näringsupptag och därmed till lägre skördar. Vid dålig tillväxt ökar risken för att växtnärings-ämnen läcker ut från marken.

Med ett rätt utformat dräneringssystem kan man tillgodose både jordbrukets krav på driftsäkerhet och kraven på en minskad miljöpåverkan.

Gör en bra investering för såväl plånbok som miljö!

Behov

Grödan och den moderna maskindriften kräver effektiv dränering. Endast ett fåtal sand- och mojordar är självdränerande, i övrigt krävs täckdikning med olika utformning för olika jordar. Höga skördar kräver effektiv vatten- och näringsupptagning, dvs djupa rotsystem. Packningsskador hotar många av våra lerjordar. Täckdikade jordar skonar både matjord och alv. Många äldre täckdikningar är i stort behov av om täckdikning. Kemikalieanvändningeni jordbruket kan minskas. Vattnet är den viktigaste och naturligaste tillväxtfaktorn.

Förberedelser

Täckdika inte alltför tidigt på våren eller alltför sent på hösten. Ju torrare jord desto bättre resultat. Täckdika gärna på oplöjd träda, före vallbrott, i stubben eller i växande gröda. Rensa huvudavlopp och även kantdiken. Planera och kontakta din entreprenör i god tid.

Täckdikningsplan

Planläggning är ett specialjobb, korrekt täckdikningsplan är en garanti för att varje rör kommer på rätt plats och djup. Jordart, gröda, klimat, maskinpark och dina egna krav styr planläggningen. Ytvattenavrinningen skapar miljöproblem. En korrekt dimensionering leder bort överskottsvattnet utan erosion och igenslammning. Täckdikningsplanen är ett nödvändigt dokument för framtiden. Kompletteringar och eventuella omdräneringar underlättas och markens värde ökar. Kontakta din projektör så fort du planerar täckdikning.

Rör och filter

Jordart och dräneringsteknik avgör valet av filtermaterial.

 • Grus är bästa “allroundmaterialet”.
 • Sågspån är bäst på järnhaltig jord.
 • Kokoslindade rör och tunna syntetfiberlindade rör skyddar även mot bottenslam.
 • Välj alltid “blå specialrör” med större slitsar på järnhaltig jord och mossjord.

Standardiserade och typgodkända rördimensioner ger garanti för både funktion och lång livslängd.

Entreprenörer

Anlita alltid en erfaren entreprenör. Täckdikningen ska fungera uynder lång tid och är ett specialistjobb. Grävkedje- och grävhjulsmaskiner gör likvärdiga jobb. Öppna rörgravar möjliggör grusning och återfyllning med matjord. Dräneringsplog fungerar bra med filterrör och grusning även i stenbunden mark. Med en sluttande front gör den en bra avluckring på lerjordar.

Resultat

 • Snabbare upptorkning på våren.
 • Mindre ogräs.
 • Mindre sammanpackning av jorden.
 • Bättre markstruktur.
 • Bättre markbärighet.
 • Större möjlighet att odla mera krävande växtslag.
 • Större möjlighet att höja skördens kvalitet.  Större möjlighet att höja skördens kvantitet.
 • Miljövänligare odling.

Allt samverkar till täckdikningens lönsamhet – en dränerad jord ger mer.